Program 2020

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2020 so določila Pravilnika o pitni vodi. Pri tem se upošteva ugotovitve monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij, rezultate notranjega nadzora, rezultate monitoringa podzemne vode in ranljivost vodnega telesa, kjer je vodni vir posameznega oskrbovalnega območja.

V program monitoringa za leto 2020 je vključenih 877 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb ali zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan oziroma se na oskrbovalnem območju nahaja javni objekt.

Pravilnik o pitni vodi določa, da so parametri pitne vode za namen izvajanja monitoringa pitne vode razdeljeni na skupino A in skupino B. S preskušanji parametrov iz skupine A se zagotavljajo osnovne informacije o pitni vodi, kot so senzorične lastnosti (vonj, okus, videz), električna prevodnost in posledično mineralizacija vode, motnost, mikrobiološka varnost, pa tudi informacije o učinkovitosti priprave pitne vode (še zlasti dezinfekcije), kjer se ta uporablja. S preskušanji parametrov skupine B se zagotavljajo informacije o skladnosti pitne vode za vse parametre iz Priloge I Pravilnika o pitni vodi.

V letu 2020 se na posameznih oskrbovalnih območjih izvedejo druga preskušanja, za katera se je oceno tveganja ugotovilo, da so le ta smiselna.

Na oskrbovalnih območjih, ki imajo med 500 in 5000 uporabniki, se v letu 2020 izvajajo preskušanja na farmacevtsko aktivne snovi, perfluorirane spojine (PFOS).

 

Program 2019

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2019 je načrtovanih 3150 preskušanj s parametri skupine A. Izvedlo se bo tudi 1501 preskušanj na mikrobiološki parameter Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva. Poleg preskušanj s parametri skupine A, je za leto 2019 načrtovanih 393 preskušanj s parametri skupine B. Pri izboru parametrov smo v okviru ocene tveganja upoštevali lokalne razmere za vsak sistem oskrbe s pitno vodo. Na oskrbovalnih območjih z več kot 5000 uporabniki, se v letu 2019 dodatno izvajajo preskušanja na farmacevtsko aktivne snovi in perfluorirane spojine (PFOA in PFOS).

 
Program 2018

Program Monitoringa pitne vode v Sloveniji za leto 2018 je načrtovan na osnovi spremembe Pravilna o pitni vodi Uradni list št. 51/2017. Pri programi programa smo upoštevali rezultate preteklih let in na podlagi ocene tveganja pripravili program preskušanj. V nadaljevanju podajamo glavne značilnosti:

 • Na oskrbovalnih območjih z več kot 5000 prebivalci so  preskušanja načrtovana glede na količino distribuirane vode v skladu s tabelo B1 priloge II Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006,  25/2009 in 74/2015).
 • z programa preskušanj parametrov skupine A smo izpustili parametra barva in amonij, saj sta ta dva parametra redko prekoračena;
 • parametri: policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO), benzo(a)piren, benzen, so izpuščeni iz programa parametrov skupine B, saj ni verjetno, da bi bili v pitni vodi prisotni v preseženih koncentracijah;
 • pesticidi (aktivne snovi in njihovi metaboliti) bodo izpuščeni iz tistih  oskrbovalnih območjih, kjer v preteklih letih pesticidov niso bili ugotovljeni ne v programu monitoringa podzemne vode in ne v programu monitoringa pitne vode;

V program monitoringa v letu 2018 bodo zajeti pesticidi in njihovi metaboliti, ki so bili zaznani v pomembnejših koncentracijah v preteklih obdobjih monitoringa, v programu kakovosti podzemnih in površinskih voda, ter v programih notranjega nadzora in tisti pesticidi, ki jih zahtevajo poročevalske tabele EU.

 

Program 2017

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov,ki so določene v Prilogi I tega pravilnika.

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2017 so določila Pravilnika o pitni vodi, upoštevali smo tudi ugotovitve monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij.

V program monitoringa za leto 2017 je vključeno 870 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2017 je načrtovano 3139 rednih preskušanj. Namen rednih preskušanj je zagotavljanje osnovnih informacij o pitni vodi, pa tudi informacij o učinkovitosti priprave pitne vode (še zlasti dezinfekcije). Dodatno se bo izvedlo 1299 preskušanj na mikrobiološki parameter Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva .

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2017 je načrtovano 396 občasnih preskušanj. Namen občasnih preskušanj je zagotoviti informacije o skladnosti pitne vode za vse parametre iz Priloge I Pravilnika o pitni vodi. Poleg tega se z občasnimi preskušanji lahko preverja tudi vsebnost drugih snovi in mikroorganizmov, ki niso vključeni v Prilogo I Pravilnika o pitni vodi, če obstaja utemeljen sum, da lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. V letu 2017 se ne bodo izvajala preskušanja na benzen, benzo(a)piren, cianid, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), živo srebro, akrilamid, epiklorhidrin in vinil klorid, ker se je v preteklih letih izkazalo, da njihova vsebnost v pitni vodi ni znatna, oziroma ne presega mejne vrednosti.

Preskušanja na pesticide se izvedejo na oskrbovalnih območjih, kjer se prisotnost pesticidov lahko pričakuje na podlagi podatkov iz preteklih let. Parametri bromat, klorat in klorit so vključeni v občasna preskušanja le na oskrbovalnih območjih, kjer lahko pride do nastanka stranskih produktov zaradi uporabe dezinfekcijskih sredstev. 

 

Program 2016

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I.

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2016 so določila Pravilnika o pitni vodi, upoštevali smo tudi ugotovitve monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij.

V program monitoringa za leto 2016 je vključeno 877 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2016 je načrtovano 3072 rednih preskušanj. Dodatno se bo izvedlo 1318 preskušanj na Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2016 je načrtovano 483 občasnih preskušanj. Število preskušanj je načrtovano v obsegu in številu, kot je določeno s Pravilnikom o pitni vodi. Upoštevani so rezultati monitoringa pitne vode v preteklih obdobjih, zlasti pri določitvi dodatnih preskušanj (n.pr. pesticidi, stranski produkti dezinfekcije), ki so razporejena na osnovi usmerjenega spremljanja razmer v oskrbi s pitno vodo. Občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2016 vključujejo parametre iz priloge I (B) z izjemo: benzena, benzo(a)pirena, cianida, policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), živega srebra, akrilamida, epiklorhidrina in vinil klorida.

Preskušanja na pesticide se izvedejo na oskrbovalnih območjih, kjer se prisotnost pesticidov lahko pričakuje na podlagi podatkov iz preteklih let, ter na določenih oskrbovalnih območjih med 50-500 prebivalci, kjer preskušanja na pesticide v preteklih letih niso bila izvedena. Vključeni so parametri bromat, trihalometani, klorat in klorit, ki so stranski produkti uporabe dezinfekcijskih sredstev. Podatki o vsebnosti stranskih produktov dezinfekcije so pomembni za spremljanje stalnosti, strokovnosti in učinkovitosti rabe dezinfekcijskih sredstev v sistemih za oskrbo s pitno vodo.

V letu 2016 bodo v program občasnih preskušanj vključene tudi farmacevtsko aktivne snovi tam, kjer je voda glede na izvor površinska oziroma gre za kraške izvire. Predvideno je 20 vzorcev.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2016 bo izvedeno tudi vzorčenje na radiološka preskušanja pitne vode. Preskušanja na vsebnost tritija in na skupno prejeto dozo izvede Inštitut Jožef Štefan.


Program 2015

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I.

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalno – kemijska in mikrobiološka preskušanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2015 so določila Pravilnika o pitni vodi, upoštevali smo tudi ugotovitve monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij.

V program monitoringa za leto 2015 je vključeno 887 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan. Oskrbovalna območja, ki so vključena v program monitoringa s pitno vodo oskrbujejo skupno približno 1.932.939 prebivalcev Slovenije (okoli 94 % prebivalstva).
V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2015 je načrtovano 3141 rednih preskušanj. Dodatno se bo izvedlo 1260 preskušanj na Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2015 je načrtovano 455 občasnih preskušanj. Število preskušanj je načrtovano v obsegu in številu, kot je določeno s Pravilnikom o pitni vodi. Upoštevani so rezultati monitoringa pitne vode v preteklih obdobjih, zlasti pri določitvi dodatnih preskušanj (n.pr. pesticidi, stranski produkti dezinfekcije), ki so razporejena na osnovi usmerjenega spremljanja razmer v oskrbi s pitno vodo. Občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2015 vključujejo parametre iz priloge I (B) z izjemo: benzena, benzo(a)pirena, cianida, policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), živega srebra, akrilamida, epiklorhidrina in vinil klorida. Vključeni so parametri bromat, trihalometani, klorat in klorit, ki so stranski produkti uporabe dezinfekcijskih sredstev. Podatki o vsebnosti stranskih produktov dezinfekcije so pomembni za spremljanje stalnosti, strokovnosti in učinkovitosti rabe dezinfekcijskih sredstev v sistemih javne oskrbe s pitno vodo.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2015 bo izvedeno tudi vzorčenje na radiološka preskušanja pitne vode. Preskušanja na vsebnost tritija in na skupno prejeto dozo izvede Inštitut Jožef Štefan.

 

Program 2014

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I.

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalno – kemijska in mikrobiološka preskušanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2014 so določila Pravilnika o pitni vodi upoštevajoč rezultate monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij.

V program monitoringa za leto 2014 je vključeno 854 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan. Oskrbovalna območja, ki so vključena v program monitoringa s pitno vodo oskrbujejo skupno približno 1.909.900 prebivalcev Slovenije (okoli 92,8 % prebivalstva).

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2014 bo izvedeno 3379 rednih preskušanj. Dodatno se bo izvedlo 1345 preskušanj na Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2014 bo izvedeno 420 občasnih preskušanj. Število preskušanj je načrtovano v obsegu in številu, kot je določeno s Pravilnikom o pitni vodi. Upoštevani so rezultati monitoringa pitne vode v preteklih obdobjih, zlasti pri določitvi dodatnih preskušanj (n.pr. pesticidi, stranski produkti dezinfekcije), ki so razporejena na osnovi usmerjenega spremljanja razmer v oskrbi s pitno vodo. Občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2014 vključujejo parametre iz priloge I (B)  z izjemo: benzena, benzo(a)pirena, cianida, policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), živega srebra, akrilamida, epiklorhidrina in vinil klorida. Vključeni so parametri bromat, trihalometani, klorat in klorit, ki so stranski produkti uporabe dezinfekcijskih sredstev. Podatki o vsebnosti stranskih produktov dezinfekcije so pomembni za spremljanje stalnosti, strokovnosti in učinkovitosti rabe dezinfekcijskih sredstev v sistemih javne oskrbe s pitno vodo.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2014 bo izvedeno tudi vzorčenje na radiološka preskušanja pitne vode. Preskušanja na vsebnost tritija in na skupno prejeto dozo izvede Inštitut Jožef Štefan. 

 

Program 2013

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalno – kemijske in mikrobiološke analize ter izvajalce vzorčenja in laboratorijskih preskušanj.

Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2013 so določila Pravilnika o pitni vodi upoštevajoč rezultate monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2013 bo izvedeno:

 • 3471 rednih preskušanj, dodatno se bo izvedlo 1405 preskušanj na Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva ,
 • 366 občasnih preskušanj.

Število preskušanj je vsota preskušanj načrtovanih v obsegu in številu, kot je določeno s pravilnikom za redna preskušanja in občasna preskušanja, za naslednjimi izjemami:

 • občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2013 vključujejo onesnaževala iz priloge I (B) - benzen, benzo(a)piren, cianid, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), živo srebro, ter mikroelemente antimon, bor in selen samo v eni seriji preskušanj na posamezno oskrbovalno območje, ki oskrbuje več kot 500 prebivalcev;
 • občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2013 vključujejo monomere akrilamid, epiklorhidrin in vinil klorid samo v eni seriji preskušanj na posamezno oskrbovalno območje, ki oskrbuje več kot 5000 prebivalcev.

Občasna preskušanja monitoringa pitne vode za leto 2013 vključujejo parametre bromat, trihalometane ter klorat in klorit, vsi so stranski produkti uporabe dezinfekcijskih sredstev. Podatki o vsebnosti stranskih produktov dezinfekcije so pomembni za spremljanje stalnosti, strokovnosti in učinkovitosti rabe dezinfekcijskih sredstev v sistemih javne oskrbe s pitno vodo.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2013 se izvedejo tudi vzorčenja vode za radiološke analize.

 

Ključne novosti v letu 2013 so:

 • vključitev parametrov, ki so bili zadnja leta izpuščeni iz monitoringa pitne vode: benzen, benzo(a)piren, cianid, policiklični aromatski ogljikovodike (PAH), živo srebro, ter mikroelemente antimon, bor in selen v eni seriji občasnih preskušanj, kjer so le ta predvidena;
 • izvedejo se preskušanja na pesticide, ki so bili v preteklih letih zaznani in samo na oskrbovalnih območjih, kjer se njihova prisotnost lahko pričakuje;
 • v informacijski sistem monitoringa bo obvezen vnos vzroka neskladnosti, vnos ukrepa za odpravo neskladnosti ter čas trajanja ukrepa po naprej določenem kodirniku. Kodirnik je usklajen z zahtevami poročevalskih tabel za EU. Vzroke neskladnosti ter ukrepa sporočijo upravljavci območnemu Zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa podatke vnese v informacijski sistem.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2013 bodo izvedena tudi vzorčenja in radiološke analize pitne vode na vsebnost tritija in na skupno prejeto dozo.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2013 bodo vsa mesta vzorčenja in nadomestna mesta vzorčenja stalna, upoštevane bodo le tiste spremembe v naboru mest vzorčenja, ki pomembno vplivajo na reprezentativnost ocene skladnosti rezultatov preskušanj.

Celoten program 2012 [.pdf]

Celoten program 2013 [.pdf]

Poročila

Predstavljamo letna poročila o kakovosti pitne vode.

več

Program

Spoznajte program in cilje monitoringa pitne vode v Sloveniji.

več

Kreiranje letnega poročila pri prenosu rezultatov iz LIMS