Program 2022

Podlage za načrtovanje programa monitoringa pitne vode za leto 2022 so določila Pravilnika o pitni vodi. Pri tem se upošteva ugotovitve monitoringa pitne vode iz preteklih obdobij, rezultate notranjega nadzora, rezultate monitoringa podzemne vode in ranljivost vodnega telesa, kjer je vodni vir posameznega oskrbovalnega območja.

V program monitoringa za leto 2022 je vključenih 868 oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo več kot 49 oseb ali zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan oziroma se na oskrbovalnem območju nahaja javni objekt.

V okviru programa monitoringa pitne vode za leto 2022 je načrtovanih 3152 preskušanj s parametri skupine A. Izvedlo se bo tudi 1386 preskušanj na mikrobiološki parameter Clostridium perfringens na oskrbovalnih območjih, kjer je voda površinskega izvora, oziroma nanjo površinska voda vpliva. Poleg preskušanj s parametri skupine A, je za leto 2022 načrtovanih 395 preskušanj s parametri skupine B. Pri izboru parametrov smo v okviru ocene tveganja upoštevali lokalne razmere za vsak sistem oskrbe s pitno vodo.

Program 2021

Program 2020

Program 2019

Program 2018

Program 2017

Program 2016

Program 2015

Program 2014

Program 2013